هلدینگ سام

ما به شرکت های فناوری کمک می کنیم تا ظرفیت مهندسی خود را افزایش دهند و مدیریت عالی داشته باشند.

متفاوت انجام بده.

مسیر ما تاکنون

هلدینگ سام بر بستر اقتصادی-مدیریتی در همکاری گسترده سازمان های مختلف ، توانسته است خط جدیدی را در زمینه خلق ارزشهای اقتصادی با سرریز مثبت، زیر چتر تلاش و کوشش مدام ارزش ایجاد کند؛ و از پیشگامان این مسیر در بخش خصوصی باشد. برای حفظ ارزش چنین دستاوردهایی ، توسعه و تداوم فعالیتهای اقتصادی در کلاس جهانی، از اولویت های ما محسوب می شود و برای شتابدهی در رسیدن به این اهداف، سرمایه گذاری های مستقیمی انجام می دهیم؛ رویکردی که بخشی راهبردی از فعالیت های ماست.

مطالعه بیشتر
درباره ما

پایگاه دانش

مطالعه مطالب