هلدینگ سام

هلدینگ سام بر بستر اقتصادی-مدیریتی در همکاری گسترده سازمان های مختلف ، توانسته است خط جدیدی را در زمینه خلق ارزشهای اقتصادی با سرریز مثبت، زیر چتر تلاش و کوشش مدام ارزش ایجاد کند؛ و از پیشگامان این مسیر در بخش خصوصی باشد. برای حفظ ارزش چنین دستاوردهایی ، توسعه و تداوم فعالیتهای اقتصادی در کلاس جهانی، از اولویت های ما محسوب می شود و برای شتابدهی در رسیدن به این اهداف، سرمایه گذاری های مستقیمی انجام می دهیم؛ رویکردی که بخشی راهبردی از فعالیت های ماست.

مطابق چنین اهدافی، ارتباطات موثر ما با نهادهای مالی، مراکز پژوهشی و استعدادهای جوان، باعث شده است که توان برنامه ریزی، سازماندهی و طراحی شبکه های سرمایه گذاری برای انتخاب، ممکن شود؛ به گونه ای که سرمایه گذاری های ما تاکنون منجر به اشتغال بیش از 500 نفر و ایجاد توانمندی مدیریتی به طور غیرمستقیم در سراسر ایران شده است و محصولات و خدمات هدلینگ سام در بیش از 10 شهر بزرگ ایران شناخته شده است. عمده سرمایه گذاری های ما، در مسیر ایجاد ارزش افزوده برای تکمیل و رشد زنجیره تولید ملی ست، که چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک ما نیز در همان مسیر تدوین شده است. ‬